Loodusring Kohila Gümnaasiumis

Loodusringi tegevustega  seati eesmärgiks, et see toetaks põhikooli riiklikku õppekava.

Ringi tegevusega kujundatiti järgmisi üldpädevusi:

 • väärtuspädevus – suutlikkus tajuda ja väärtustada oma seotust  loodusega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
 • sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, teada ning järgida erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides.

Ringi juhendaja Edith Maasiku ülesandeks oli pakkuda sobiva arengukeskkonna kaudu tuge ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisharjumuste väljaarenemiseks. Loodusringi tööd toetasid loodusainete õpetajad K. Adler, K. Solvak, A. Haljasorg, M. Tiidrus.

Uute teadmiste omandamisel tuginesid  õpilased varasematele teadmistele  ning konstrueerisid uue teabe põhjal enda teadmised. 

Loodusring võimaldas õpilastele mitmekesiseid kogemusi: individuaalset õpet, õppekäike, õuesõpet, õppimist loomaaias ja botaanikaaias.

Loodusring pakkus tuge järgmiste läbivate teemade õppele:

 • keskkond ja jätkusuutlik areng, millega taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
 • teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
 • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
 • tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
 • väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

 

 2012/13. õppeaastal  käis loodusring koos 13 korda. 

 1. Loodusringi tegevused, ohutus. Loodusmuljed pildis ja sõnas.  12.09
 • Tööplaani arutelu.
 • Ohutusnõuded vahenditega töötamisel ja õppekäikudel.
 • Reisimuljed pildis ja sõnas Saimaa, Norra.

 2. Taimematk. Teretutvus taimega – taimeorganid. Taimede määramine. Oma herbaariumi valmistamine (samblad) 19.09

 • Õppekäik taimeorganitega tutvumiseks (põhiorganid ja muundunud organid)
 • Erinevad viljad ja nende levimisviisid.
 • 10 erineva taime kogumine ja määramine.
 • Herbariseerimisvõtted.

 

3. Puuderetk. Puulehtede kogumine oma herbaariumi jaoks. Leherooside valmistamine ja näituse kujundamine. 26.09

 • Puude tundmine
 • Erinevate puulehtede kogumine
 • Vahtraga tutvumine Hendrik Relve tekstide ja video abiga
 • Vahtraleherooside valmistamine, „roosikimbu“ kujundamine

 4. Puujutud. Puudenäituse kasutamine puude õppimiseks. 03.10

 • Hendrik Relve tekstid ja video erinevate puudega tutvumiseks
 • Puudenäituse kasutamine puude õppimiseks
 • Puude kohta küsimuste koostamine
 • Viktoriin puudest

 5. Oma puu kohta materjali otsimine (IKT vahendid). Puupassi loomine 10.10

 • Oma puu valimine
 • Puu kohta materjalide otsimine veebikeskkonnas
 • Puupassi loomine

 6. Ekskursioon Tallinna Botaanikaaeda Kodu- ja võõramaised puud, loodusvööndite taimestik. 17.10

 • Puude välikollektsiooniga tutvumine
 • Puude määramine lehtede järgi
 • Ekskursioon erinevate looduslike võõndite puudega tutvumiseks ning kohastumuste leidmiseks

 7. Kes puu peal elavad, luupidega puid uurimas 31.10

 • Puudel elavate organismide leidmine luubi abil
 • Organismirühmade määramine
 • Organismide kogumine
 • Organismide vaatlemine binokulaarmikroskoobiga
 • Kohastumustest rääkimine

 8. Loodusfilm – Mikrokosmos, arutelu loodusfilmide õpetava rolli üle 07.11

 • Loodusfilmi vaatamine
 • Arutelu organismidevahelistest seostest
 • Arutelu taimede rollist loomade elus
 • Arutelu kliimategurite mõjust loomadele
 • Arutelu loodusfilmi õpetava rolli üle

 9. Miks linnud rändavad?  Rändekaardid 14.11

 • Lindude rännete põhjused, loeti Eesti Loodus 10/2012 artiklit Ritta, ritta, kurekesed!
 • Arutelu artikli põhjal
 • Lindude rändekaartidega tutvumine internetis http://birdmap.5dvision.ee/

 10. Kuidas linde talvel toita? Kes linnusöögimaju külastavad? 21.11

 • Lindude talvine toitmine – diskussioonivõrgu loomine, otsustamine
 • Söögimaju külastavate lindude tundmaõppimine
 • Missugust sööki linnud tahavad/vajavad?

 11. Käik talvisesse metsa. Jälgede uurimine. Raagus puude uurimine. 28.11

 • Loomajälgede uurimine
 • Tegevusjälgede määraja kasutamine
 • Raagus puude tundmine

 12. Raplamaa loodusringi üritusel osalemise raames kohtuti loodusfotograaf Remo Savisaarega. 06.12

 • Fotografeerimise põhitõed
 • Loodusfotograafi huvitavad kohtumiseld loomadega

 13. Ekskursioon loomaaeda: talvel õues viibivate loomade kohastumustega tutvumine, roomajate eest hoolitsemine, putukanäituse külastamine. 11.12.

 • Talvel väljas viibivate imetajate ja lindude vaatlemine
 • Kohastumine eluks külmas kliimas
 • Miks roomajad ei ole meil talvel aktiivsed?
 • Roomajate tegevuse jälgimine
 • Roomajate eest hoolitsemine (kilpkonnad, nastikud, vaskussid)
 • Roomajad lemmikloomadena, selgitus loomaaiatöötajalt.
 • Putukanäituse külastamine, näitusel eksponeeritud putukate roll looduses.

Õpperingi tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.